Excalibur City

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost EXCALIBUR Holding a.s., se sídlem Haštalská 1072/6, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 003 13 963, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 375, doručovací adresa Chvalovice - Hatě 182, PSČ 669 02 (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme:

 • jaké údaje o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu,
 • jak tyto údaje využíváme,
 • komu a v jakých případech mohou být údaje předány,
 • po jakou dobu údaje zpracováváme,
 • jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k údajům a jejich aktualizaci a jaká máte další práva.

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Je jím Ondřej Ševčík, Chvalovice - Hatě č. p. 182, PSČ 669 02, tel. +420 724 724 144, email: ondrej.sevcik@excaliburcity.com. Pokud něčemu nerozumíte či potřebuje další informace o zpracování osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit také na emailové adrese info@excaliburcity.com.

Proč údaje shromažďujeme a zpracováváme
Údaje shromažďujeme a dále s nimi pracujeme proto:

 • abychom Vás mohli kontaktovat zpět a poskytli Vám informace, o které jste požádali,
 • abychom Vám mohli zasílat newslettery, které obsahují obchodní sdělení o novinkách, akcích a službách, které poskytujeme My nebo spolupracující osoby v nákupním a zábavním centru Excalibur City a které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat,
 • abychom mohli používat fotografie anebo obrazové a zvukové záznamy pro naši propagaci a propagaci nákupního a zábavního centra Excalibur City, pokud jste nám k tomu dali souhlas nebo s námi uzavřeli smlouvu;
 • v případě námi pořádaných spotřebitelských soutěží za účelem organizace takové soutěže (administrace, vyhodnocení a vyhlášení výherců) ke splnění našich právních povinností jako pořadatele (např. dle zákona o ochraně spotřebitele) a na základě našeho oprávněného zájmu na marketingu spojeném se soutěží (včetně vyhlášení výherců jejich zveřejněním;
 • abychom chránili a podporovali naše podnikání;
 • že máme oprávněný zájem dokumentovat námi pořádané akce a používat pořízené fotografie anebo obrazové a zvukové záznamy pro naši propagaci a propagaci nákupního a zábavního centra Excalibur City nebo
 • abychom splnili své právní povinnosti.

Poskytnutí údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, abychom Vás mohli kontaktovat. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

V případě, že jste nás požádali o zasílání newsletteru, udělili jste nám tím souhlas se zpracováním Vaší emailové adresy. Vaše údaje používáme právě k tomu, abychom Vám mohli zasílat newslettery, které obsahují obchodní sdělení o novinkách, akcích a službách, které poskytujeme My nebo spolupracující osoby v nákupním a zábavním centru Excalibur City a které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat, protože souvisí s nákupním a zábavním centrem Excalibur City.
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy o odvolání souhlasu na emailovou adresu info@excaliburcity.com a newsletter Vám již zasílat nebudeme.

Pokud jste nám poskytli Vaše PSČ (poštovní směrovací číslo), zpracováváme je za účelem vyhodnocení spádových oblastí našich zákazníků pro podporu našeho podnikání.

Akce pořádané v nákupním a zábavním centru Excalibur City zpravidla dokumentujeme a pořizujeme fotografie účastníků anebo zvukové a obrazové záznamy (dále jen „fotografie a záznamy“), na kterých jsou účastníci zachyceni. Tyto fotografie a záznamy umísťujeme na webové stránky týkající se pořádané akce jako je www.excaliburcity.com a www.merlinskinderwelt.com a na naše uživatelské účty a účty zřízené pro danou akci na sociálních sítích (českých a rakouských) jako je Facebook či Instagram. Tyto fotografie a záznamy zachycují průběh dané akce a nemáme v úmyslu jakkoli zpracovávat citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), které mohou být na takových fotografiích a záznamech také zachyceny. Na webových stránkách týkající se pořádané akce Vás nebudeme označovat na zveřejněných fotografiích jako konkrétní účastníky. Na sociálních sítích může být takové označení Vaší osoby možné, záleží však na tom, jak máte nastavenu ochranu soukromí Vy jako uživatel takové sítě.
Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte organizátora na místě, rádi Vám poskytneme doplňující informace a vysvětlení.
Pokud si přesto nepřejete zveřejnění konkrétní fotografie či záznamu, na kterém jste na akci zachyceni, dejte nám vědět na emailovou adresu info@excaliburcity.com a učiníme potřebná opatření.

Poskytnutí osobních údajů za účelem organizace spotřebitelských soutěží (např. na některém z našich facebookových profilů) je dobrovolné, je však předpokladem účasti v soutěži, bez poskytnutí osobních údajů se soutěže nelze účastnit.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme zejména následující údaje:

 • a) jméno a příjmení
 • b) obchodní firma
 • c) adresa
 • d) sídlo společnosti
 • e) telefonick. kontakt
 • f) emailová adresa nebo
 • g) zachycení fyzické podoby a projevů osobní povahy;

v případě účastníků spotřebitelských soutěží:

 • a) jméno, příjmení, případně přezdívka, a
 • b) údaje o zapojení se do soutěže (datum a čas, údaj o výhře, vyzvednutí výhry a související komunikace).

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim spolupracovníkům, kteří se podílí na našich službách, a subdodavatelům, kteří provádějí služby naším jménem. Dbáme na to, že tyto subjekty mají zajištěnu povinnost mlčenlivosti. Jedná se například o naši účetní kancelář, fotografa, poskytovatele marketingové kampaně apod.
Pokud jde o osobní údaje zachycené na fotografiích a záznamech z námi pořádané akce, tyto jsou přístupné uživatelům webové stránky týkající se pořádané akce jako je www.excaliburcity.com a www.merlinskinderwelt.com a českých a rakouských sociálních sítí jako je Facebook a Instagram.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, tedy konkrétně:

 • v případě osobních údajů poskytnutých prostřednictvím kontaktního formuláře po dobu zpravidla 6 měsíců,
 • po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a z důvodu právní ochrany další čtyři roky poté, nebo
 • v případě fotografií a záznamů pro propagaci po dobu dle uděleného souhlasu, nebo do odvolání souhlasu,
 • v případě fotografií a záznamů z pořádaných akcí v případě fotografií a záznamů po dobu našeho pořádání obdobných akcí,
 • v případě organizace spotřebitelských soutěží po dobu plnění právních povinností a doby jejich kontroly (například dle zákona o ochraně spotřebitele) a po dobu trvání oprávněného zájmu nebo
 • v případě zpracování založeném na Vašem souhlasu (např. se zasíláním newsletteru) do jeho odvolání;

to platí, není-li právními předpisy vyžadována delší doba (např. v případě plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Zabezpečení osobních údajů
S Vašimi osobními údaji a osobními údaji Vašeho dítěte nakládáme zodpovědně a v souladu s českými a evropskými právními předpisy. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované, ale i manuální prostředky.

Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů. Zároveň však platí ta skutečnost, že přenos dat prostřednictvím internetu není ze své podstaty bezpečný, a proto nemůžeme zaručit
100 % bezpečnost takto posílaných dat.

Vaše práva
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatňovat:

 • a) právo na přístup k osobním údajům, tj. kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování;
 • b) právo na opravu, tj. kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
 • c) právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost;
 • d) právo na omezení zpracování údajů, což znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů;
 • e) právo vznést námitku proti zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat; pokud vznesete námitku proti zpracování v ostatních případech zpracování založeném na oprávněném zájmu, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Vás jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • f) právo na přenositelnost, tj. kdykoliv můžete požádat o Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy a provádíme je automatizovaně; je-li to technicky proveditelné, předáme Vaše osobní údaje přímo jinému Vámi určenému správci.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete dle Vašeho výběru na shora uvedené doručovací adrese nebo na emailové adrese info@excaliburcity.com nebo kontaktujete našeho pověřence.
V případě, že máte pocit, že s Vašimi osobními údaji nenakládáme správně, můžete se se svou stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zpracování osobních údajů dětí
Naše webové stránky www.excaliburcity.com nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let v této souvislosti nezpracováváme. Pokud si myslíte, že Nám nějaké dítě poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás na emailové adrese info@excaliburcity.com a učiníme opatření ke smazání takových údajů. Tím není dotčeno provozování dětského zábavního parku Merlin’s Kinderwelt.

Další zpracování
Prostory nákupního a zábavního centra Excalibur City jsou za účelem ochrany zdraví a majetku Nás jako správce a monitorovaných osob monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Pro přehlednost zde informace týkající se tohoto zpracování osobních údajů neuvádíme, neboť tyto Zásady jsou určeny zejména jako informace uživatelům www.excaliburcity.com. Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem jsou k dispozici u Nás na místě, a to na Centrálním pracovišti ostrahy – kancelářská budova na adrese Hatě č. p. 182, 66902 Chvalovice.

Změny Zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady osobních údajů budeme podle našeho uvážení aktualizovat s cílem zohlednit změny našich postupů týkajících se zpracování osobních údajů. Doporučujeme proto průběžně sledovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální od data uvedené
účinnosti. Pokud budete nadále používat naši webovou stránku, jakmile nabudou změny účinnosti, znamená Vaše trvající používání naší internetové stránky, že jste s těmito změnami seznámeni.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 21.07.2021

Copyright 2020 - 2022 Excaliburcity. Všechna práva vyhrazena. Cookies
Designed by: Jiří Brda | Created by: Reklalink s.r.o.